එන්න අප හා සම්බන්ධ වන්න


අපගේ ශාඛා ජාලය

ප්‍රධාන කාර්යාලය වේරහැර
නො:62/9,
කටුවාවල,
බොරලැස්ගමුව.
0112 545 452 / 0115 943 543

විවෘත කර ඇති වේලාවන්

පෙරවරු 7.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා


මහරගම
නො:81,
දෙහිවල පාර,
මහරගම.
0112 843 028 / 0115 943 544

විවෘත කර ඇති වේලාවන්

පෙරවරු 7.00 සිට පස්වරු 6.30 දක්වානුගේගොඩ
නො:6/1,
ඒ සෝරත මාවත,
ගංගොඩවිල,
නුගේගොඩ.
0112 803 477 / 0115 943 546

විවෘත කර ඇති වේලාවන්

පෙරවරු 7.30 සිට පස්වරු 6.30 දක්වාකටුබැද්ද
නො:284 - A,
බණ්ඩාරනායක මාවත,
කටුබැද්ද,
මොරටුව.
0112 650 744 / 0115 943 548

විවෘත කර ඇති වේලාවන්

පෙරවරු 7.30 සිට පස්වරු 6.00 දක්වාකොට්ටාව
නො:164,
හයිලෙවල් පාර,
පන්නිපිටිය.
0112 842 700 / 0115 943 545

විවෘත කර ඇති වේලාවන්

පෙරවරු 7.30 සිට පස්වරු 6.30 දක්වාමොරටුව
නො:88 - B,
නව ගාලු පාර,
මොරටුව.
0112 644 244 / 0115 943 549

විවෘත කර ඇති වේලාවන්

පෙරවරු 7.30 සිට පස්වරු 6.30 දක්වා
තිබිරිගස්යාය
නො:63/F, හැව්ලොක් පාර,
තිම්බිරිගස්යාය,
කොළඹ 6.
0112 055 166

විවෘත කර ඇති වේලාවන්

පෙරවරු 7.30 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා

සම්බන්ධ කර ගැනීමේ ෆෝරමය